Aktualita

2015-06-19 08:36:54

Pilotní projekt Probační dům

Nová šance, z.s. během měsíce dubna 2015 zpracovala a podala projekt ve veřejné soutěži "Pilotní projekt Probační dům", kterou vyhlásila Probační a mediační služba České republiky.

Naše nabídka byla vybraná výběrovou komisí jako nejvhodnější a podle zaslaného "Rozhodnutí o výběru nabídky" budeme tento pilotní projekt zahajovat od 1.7.2015. Velice se těšíme na vzájemnou spolupráci naší organizace a Probační a mediační služby ČR. Velmi významnou součástí  bude i podpora tohoto  projektu ze strany Vězeňské služby ČR. Věříme, že tato spolupráce jistě přinese naší cílové skupině osob pro VTOS nové možnosti se začlenit zpět do společnosti.

V letošním roce chce PMS vyzkoušet novinku, kterou se inspirovala v Norsku. Tzv. probační dům by mohl být mezistupněm mezi vězením 
a absolutní svobodou. Soudy by mohly pobyt v nich nařídit v rámci podmíněného propuštění. Letos chce PMS novinku na pilotním projektu vyzkoušet.

Záměr a cíl projektu:

  1. Podpora a facilitace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody,
  2. ochrana společnosti před recidivou a bezdomovectvím

Cílem pilotního projektu „Probační dům“ je poskytnutí navazující postpenitenciární (postvězeňské) péče po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, prevence recidivy, odborné působení v rizikových oblastech klienta, včasná pomoc prostřednictvím zajištění základních lidských potřeb (jako je vytvoření zázemí, sociální jistoty, osvojení pracovních návyků, získání stabilního zaměstnání, možnost rekvalifikace, doplnění vzdělání….). 

Tento Probační dům bude 1. a zatím jediný v naší republice. Pokud se tento projekt osvědčí, má Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Probační a mediační službou v plánu otevřít další tato zařízení i na jiných místech v ČR.

Probační domy budou poskytovat osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody komplexní odborné sociální služby, které naplní požadavek uložení omezení, či povinnosti dle § 48, odst. 4 trestního zákona.

Obsahově jde především o sociálně terapeutické programy (v budoucnu mohou navazovat na programy zacházení uplatňované ve výkonu trestu odnětí svobody tak, aby byla zachována kontinuita práce s klientem i po propuštění), odborné poradenství v oblasti sociální, duchovní, právní, dluhové i finanční, zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci, zaměstnání, ubytování, kontakt se sociálním prostředím.

Výrazným prvkem pilotního projektu by mělo být zapojení klientů do života místní komunity.  S tímto záměrem úzce souvisí otázka umístění Probačního domu. Probační dům by tedy neměl být opatřen mřížemi ani stavebně technickými prostředky k zabránění útěku osob z objektu a neměl by svým exteriérem připomínat věznici nebo podobné zařízení.

Zařízení „Probační dům“ se bude ve své realizaci plně řídit Standardy kvality sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.

Z rozhovoru ředitelky Probační a mediační služby ČR Jitky Čádové pro Deník.cz

http://www.denik.cz/z_domova/probacni-dum-nova-sance-pro-vezne-20150219.html