Aktualita

2012-01-03 11:57:22

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

Níže uvádíme zprávu o činnosti našeho sdružení, kterou jsme zaslali v prosinci 2011 původnímu majiteli areálu bývalých kasáren, t.j. UZSVM Opava.

Vážení přátelé,

jak jistě víte, k 1.4.2011 nám byl převeden v rámci bezúplatného převodu areál bývalých kasáren v Ostravě – Koblově dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.: UZSVM/OOP/9751/2010-OOPM ze dne 30.3.2011 v souladu s Čl. III., odst. 6 Vám zasíláme zprávu o zachování a rozvoji následujících aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, s tím, že převedené nemovitosti jsou užívány v souladu s čl. III., odst. 1 uvedené smlouvy a nejsou užívány ke komerčním účelům, či jiným výdělečným účelům a ani nejsou k takovým účelům pronajímány a nejsou převedeny třetí osobě.

Jednou z podmínek, která je zakotvena ve smlouvě je i to, abychom vás vždy na konci kalendářního roku informovali o naší činnosti vzhledem k nebytovým prostorům v tomto areálu, o které se naše sdružení stará.

Pokud se týká údržby areálu bývalých kasáren, chceme uvést, že jsme se i v tomto roce starali o údržbu travnatých ploch (sekání trávy, hrabání listí na podzim), dále jsme opravili díry na cestách v areálu a dále jsme zajistili dva poklopy na kanalizační stopu, které byly doposud provizorně řešeny přikrytím dřevěným krytem. Na podzim jsme nechali provést kontrolu kanalizace v celém areálu a jeho napojení na veřejný vodovodní řád, který vede kolem kasáren. Chtěli jsme si tím ověřit, zda veškeré odpady a tekutiny z naší ubytovny, kde jsou ubytováni uživatele naší sociální služby, se nám neztrácejí někde v areálu a zda máme všechno v pořádku. Tuto výše uvedenou činnost jsme zadali OVaKu a písemná zpráva o dobrém stavu této kanalizace je uložena v našem sdružení (na požádání jsme ochotni vám tuto zprávu zaslat). 

Taktéž jsme celoročně dělali údržbu na našich menších stromech, kde jsme ořezali suché a poškozené větve, aby nedošlo k úrazu osob, které se po areálu pohybují.

Taktéž jsme začali v podzimních měsících likvidaci starých pneumatik, které nám tady zanechala jedna firma v roku 2005. Likvidace se provádí pomocí kontejnerů přes firmu OZO OSTRAVA. Faktury za tento odvoz, případně smlouvu s touto firmou, jsou k nahlédnutí v našem sdružení. V likvidaci budeme pokračovat, vzhledem k množství těchto pneumatik, samozřejmě i v příštím roce.

Jeden z hlavních úkolů, který byl v tomto roce před námi, a myslíme si, že jsme ho zvládli dobře, byl úklid nebytových prostor po odcházejících firmách k 31.3.2011. Uvolněné prostory od některých firem nám byly zanechány doslova v hrozném stavu. Prostory byly neuklízené, špinavé, se spoustou věcí, které již daná firma nepotřebovala a někdy i s rozbitými okny. Tyto prostory jsme uklízeli po dobu několika měsíců a samozřejmě na vlastní náklady.

Co se nám letos už nepodařilo, a bohužel je to věc akutní, je oprava oplocení kolem celého areálu, které je velmi poškozeno, ať už stářím nebo stromy, které rostou v blízkosti a jejichž kořeny narušují betonové pražce, které tímto vlivem praskají.

Dále chceme uvést několik informací, týkající se nebytových prostor. Během několika málo měsíců, kdy jsme se stali majiteli tohoto areálu, se nám podařilo získat dvě organizace do prázdných opuštěných budov.

První organizací je Diecézní charita ostravsko-opavská, která využívá přízemní budovu jako sklad materiálu určený pro povodně. Zde jsou uskladněny košťata, gumové rukavice, holínky, vysoušeče zdiva, atd.

Druhou budovu, pro kterou se nám letos podařilo získat zájemce je organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, která pořádá různé výstavy, rukodělné dílny, atd. pro školy, školky, nemocnice a „postižené děti“. Tato organizace u nás využívá velkou budovu (budova č.1), jako sklad různých rekvizit, pomůcek, dekorací, atd.

Samozřejmě, že tyto prostory užívají již výše uvedené organizace zdarma, tak, jak to je uvedeno ve smlouvě.

Vedeme jednání o využití další budovy, a to s Charitou Hrabyně, která by měla zájem zde vybudovat menší chráněnou dílnu pro tělesně handicapované lidi.

Myslíme si, že vzhledem k technickému stavu budov, je výsledek využití několika budov v tomto areálu velmi dobrý. Myslíme si totiž, že není lehké nabízet tyto prostory a budovy v tomto stavu v jakém jsou, a navíc se skutečností, že zde není přivedený plyn a musí se ve všech prostorách topit tuhými palivy nebo elektrickým proudem.

Pokud se týká využití budov pro naše sdružení, uvádíme, že i my využíváme další jednu přízemní budovu pro garážování našeho auta, přívěsného vozíku, kde také provádíme různé drobné opravy. Další prostory (hlavně ve sklepě) využíváme pro naše sdružení pro skladování dřeva a také uhlí.

Hlavním důvodem pro převod tohoto areálu, jak jistě víte, byla a stále je, resocializace mužů -  našich uživatelů – po výkonu trestu odnětí svobody zpět do společnosti. Naši uživatelé služby se celoročně podílejí nejen na opravách a údržbě celého areálu, zvláště pak ubytovny, kde bydlí. Zde se také starají o drobné opravy, v tomto roce došlo k vymalování jejich prostor, opravě venkovní fasády, apod. V rámci celospolečenského zájmu o naší sociální službu ( jsme registrováni od 1.10.2011 jako Azylový dům Nová šance)  jsme kapacitu na  ubytovně navýšili o 4 místa  na počet 20 lůžek (tato kapacita je v současné době maximální). Jen krátce se zmíníme o zájmové činnosti našich uživatelů, i když víme, že to není podstatou naší smlouvy. Během tohoto roku naše sdružení dostalo menšího koně (poníka) a tak se naši uživatelé již starají o dva tyto poníky. Uživatelé také si v zájmu své činnosti postavili menší králíkárnu, kde už mají několik králíků. V budoucnu chceme také „rozjet“ chov slepic. O tom vás pravděpodobně budeme informovat v následující zprávě v příštím roce. Kromě činnosti v našem areálu, jezdí naši uživatelé vypomáhat také do jiných neziskových organizací a sdružení. Jedná se např. o nakládání humanitární pomoci, pomoc „vozíčkářům“ z Hrabyně při jejich výletech, pomoc místním občanům při skládání uhlí, dřeva, atd., taktéž pomáhali při celoroční opravě místní kaple v Ostravě – Koblově, a to zdarma.

Závěrem uvádíme, že všechna uvedená data jsou pravdivá a věříme, že i dostačující.

S pozdravem

Petr Novák

ředitel sdružení Nová šance