Mezinárodní projektyAktualizováno 31.01.2011


Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: Sociální firma - využití švédského modelu v podmínkách Moravskoslezského kraje

Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00037

Doba realizace: říjen 2010 - květen 2012

Realizátor projektu: Renarkon, o.p.s.

Partneři projektu: Basta Nykvarn (Švédsko), RPIC-VIP, s.r.o (Česká republika), o.s. Nová šance (Česká republika)

Celková dotace: 4 576 006,96

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem je podpořit zaměstnanost a zvýšit zaměstnatelnost osob znevýhodněných na trhu práce s využitím švédského konceptu sociální firmy se zvláštním důrazem na specifické cílové skupiny (CS) osob se zkušeností se závislostí na návykových látkách a osob po výkonu trestu odnětí svobody.

Dílčí cíle naplňující hlavní cíl:
C1 Rozvinout mezin. partnerství subjektů působících na území MS kraje a zaměřených na uvedené CS s obdobně zaměřenými subjekty v ČR a Evropě.
C2 Vytvořit metodologii aplikace modelu sociální firmy inspirovanou švédským modelem organizace Basta v podmínkách MS kraje.
C3 Vytvořit a evaluovat podrobnou metodiku umožňující vybudovat a rozvinout ekonomicky udržitelnou soc. firmu s odborným, personálním a majetkovým zapojením žadatele a jeho partnerů.

Potřebnost projektu:

Projekt reaguje na aktuální potřeby zvyšování uplatnitelnosti a rozvoje sociálních kompetencí a pracovních dovedností klientů žadatele Renarkon, o.p.s. a partnera Občanského sdružení NOVÁ ŠANCE, která jim umožní trvalý návrat do společnosti.
První kontakt se zahr. partnerem, organizací Basta ve Švédsku, proběhl v rámci prac. cesty členů komise zdravotnictví rady města do Švédska v červnu 2008, které se účastnil také ředitel žadatele. Fungující model sociální firmy provozovaný uvedenou organizací svým zaměřením inicialioval rozvoj kontaktů, kdy v listopadu 2009 proběhla informační náštěva 3 zaměstnanců žadatele ve Švédsku, kde došlo k dohodě na rozvoji další spolupráce v rámci tohoto projektu.

Potřebnost projektu je dána zejména specifičností primární cílové skupiny projektu, kterými jsou osoby
a) ohrožené závislostmi, závislé na návykových látkách, které absolvovaly nebo se podrobují ústavní či ambulatní léčbě a osob, a které abstinují - klienti Renarkonu,
b) opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody - klienti Nové šance.

Zájem na realizaci projektu projevily také dva významné veřejnoprávní subjekty působící v sociální oblasti a zaměstnanosti - Statutární město Ostrava a ÚP v Ostravě (viz Příloha č. 4), které mají zájem řešit problémy této specifické skupiny obyvatel z pohledu jejich uplatnitelnosti na trhu práce a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a z něj plynoucímu rizikovému chování těchto cílových skupin. V rámci spolupráce zaměstnanci těchto organizací poskytnou projektu potřebnou součinnost v rámci svých kompetencí a odborného zaměření.

Stávajícím klíčovým problémem je kromě nízké kvalifikace CS také nedostatek zkušeností a neznalost specifik CS institucemi a z něj pramenící nesystémový přístup při řešení jejich potřeb při zapojení na trhu práce. Projekt se snaží tento přístup změnit zavedením funkčního nástroje "sociální firmy", které v tuto chvíli na trhu práce v MS kraji chybí.