Pilotní projekt Probační důmAktualizováno 25.08.2015

Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu a Ministerstva spravedlnosti ČR

  Pilotní projekt „PROBAČNÍ DŮM“


Záměr a cíl projektu:

1.    podpora a facilitace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody,
2.    ochrana společnosti před recidivou a bezdomovectvím. 

Probační domy budou poskytovat osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody komplexní odborné sociální služby, které naplní požadavek uložení omezení, či povinnosti dle § 48, odst. 4 trestního zákona.
Obsahově jde především o sociálně terapeutické programy (v budoucnu mohou navazovat na programy zacházení uplatňované ve výkonu trestu odnětí svobody tak, aby byla zachována kontinuita práce s klientem i po propuštění), odborné poradenství v oblasti sociální, právní, dluhové i finanční, zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci, zaměstnání, ubytování, kontakt se sociálním prostředím.

Cílem pilotního projektu „Probační dům“ je poskytnutí navazující postpenitenciární péče po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, prevence recidivy, odborné působení v rizikových oblastech klienta, včasná pomoc prostřednictvím zajištění základních lidských potřeb (jako je vytvoření zázemí, sociální jistoty osvojení pracovních návyků, získání stabilního zaměstnání, možnost rekvalifikace, doplnění vzdělání….).

Cílová skupina:

Cílovou skupinou pro realizaci pilotního projektu „Probační dům“ jsou tedy odsouzení, kteří v současné době vykonávají nepodmíněný trest odnětí svobody a v období do šesti měsíců budou mít možnost podat žádost o podmíněné propuštění.

• Věk od osmnácti let
• Spolupráce s probačním úředníkem (uložení dohledu probačního úředníka je nutným předpokladem zařazování  podmíněně propuštěných do pilotního projektu)
• Kladné hodnocení věznice k žádosti o podmíněné propuštění (doporučení z odborných programů a aktivit věznice, např. SARPO, programy 3Z, parolová komise -Křehká šance, doporučení institucí působících ve věznicích, např. kurátor, kaplan nebo organizací realizujících odborné programy ve věznicích)
• Odsouzený, který poskytne souhlas se zařazením do pilotního projektu Probačního domu (ochota ke spolupráci, motivace, souhlas s uloženou povinností, či omezením, souhlas s podmínkami a pravidly pilotního projektu Probačního domu)