Projekt OP LZZAktualizováno 20.04.2015

Projekt je  financován z prostředků Evropského sociálního fondu a Evropské unie

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00199

Název projektu: Nová šance pro osoby opouštějící vězení

Název globálního grantu: Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Výzva č. 86 Ministerstva práce a sociálních věcí

Doba realizace:  1.1.2013 - 31.5.2015

Celková max.výše podpory grantového projektu: 2.415.149,80 Kč

Hlavním cílem projektu je vytvoření předpokladů pro úspěšný návrat osob po výkonu trestu odněntí svobody zpět do občanské společnosti a na trh práce a tím zabránění recidivy a návratu do výkonu trestu a to prostřednictvím cíleného výchovného působení a získání teoretických a praktických znalostí a zkušeností.

Cílová skupina: Osoby po výkonu trestu odněntí svobody a to jak klienti azylového domu Nové šance, tak i klienti jiných zařízení či osoby po výkonu trestu obecně.

Projekt je jedinečný tím, že bude realizován v azylovém domě, který se výhradně zaměřuje na osoby po výkonu trestu odnětí svobody a je zatím jediný v rámci Moravskoslezského kraje. Občanské sdružení ová šance má 20-ti leté zkušenosti s prací s danou cílovou skupinu osob v rámci pobytové služby a tyto služby neustále zkvalitňuje a inovuje.

Jedním z výstupů projektu bude vytvoření praktického manuálu, který bude výsledkem interakce odborných lektorů a samotné cílové skupiny. Bude postaven na vzájemné výměně zkušeností a propojení praxe s teorií. Každý účastník bude aktivně zapojen do tohoto procesu a jeho poznatky a zkušenosti budou konfrontovány a analyzovány s ostatními klienty a odborníky. Proto také cvičná dílna je vhodným inovujícím nástrojem pro tuto cílovou skupinu - praktická zkušenost s normální pracovní dobou, kvalita vykonané práce, dokončení zadaného úkolu a jeho vyhodnocení, trénink komunikace s vedoucím a ostatním spolupracovníky, zvládání úspěchu a neúspěchu, aj. a to v rámci pobytové služby).

Udržitelnost projektu je v případě cvičné dílny zajištěna tím, že dílna zůstane vybavena i po skončení realizace projektu a bude nadále trvale sloužit pro klienty azylového domu žadatele. Mzdové prostředky na vedoucího pracovníka dílny budou zajišťovány jak z finanční podpory města Ostravy, tak z finanční podpory MPSV, průběžně budou hledány další možné finanční zdroje (příspěvky, dary).

S využitím praktického manuálu v oblasti zvolených témat bude žadatel nadále v teoretickém a praktickém vzdělávání nových klientů pokračovat, spolu s cíleným výchovným působením na klienty. Budou připravovány další návazné vzdělávací aktivity pod odborným vedením, které budou stávající informace aktualizovat dle aktuálního vývoje a budou hledány další zdroje pro jejich financování. Tento manuál lze také po skončení projektu použít pro osoby, které u žadatele vykonávají alternativní tresty - tzv. obecně prospěšné práce (tyto osoby byly ve většině případů vícekrát ve VTOS). Dále je možné ho nabídnout ostatním azylovým zařízením či organizacím pracující mimo jiné i s obdobnými cílovými skupinami.

Přínos pro cílovou skupinu:
- zvýšení předpokladu návratu zpět do společnosti a na trh práce - větší možnost zabránění recidivě klientů
- podpora změny životního stylu a motivace začít pracovat na sobě, osobnostní rozvoj
- trénink pracovních návyků a pracovní morálky
- zlepšení pracovních dovedností v rámci údržbářských činností a práce se dřevem
- zlepšení informovanosti a praktických zkušeností
- možnost vzájemné výměny zkušeností a konfrontace s ostatními lidmi
- zlepšení komunikace mezi sebou i s okolím

Podmenu

podmenu