Menu Zavřeno

Poslání a cíle

POSLÁNÍ
Posláním azylového domu Nová šance v Ostravě – Koblově, je vytvoření zázemí k řešení nepříznivé životní situace, která vznikla u mužů po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V případě volné kapacity je snahou podporovat v řešení obtíží i muže bez přístřeší.
Usilujeme o to, aby tito muži netrpěli vyloučením z většinové společnosti a nalezli své uplatnění na trhu práce i v osobním životě. Uplatňujeme a rozvíjíme mezilidské vztahy na bázi morálních, křesťanských a etických hodnot.


CÍLE

Cílem služby je poskytováním materiální pomoci a sociálním poradenstvím podpořit uživatele v řešení jeho nepříznivé životní situace.
Podporovat uživatele k samostatnosti, která by vedla k postupnému začleňování do společnosti a nezávislosti na sociálních službách.

Kroky k naplnění cílů :
1. podpora při vyhledávání zaměstnání
2. podpora při hledání bydlení
3. podpora při zprostředkování  kontaktů v běžném životě
4. podpora při hospodaření s financemi, řešení dluhové problematiky
5. podpora při využití volného času

Kritéria, podle kterých poznáme, že jsou cíle splněny:
ad1) orientace na trhu práce, spolupráce s ÚP, uplatnění na trhu práce, sepsání pracovní smlouvy. Získávání upevňování pracovních návyků.
ad2) nalezení vhodného bydlení, sepsání smlouvy (nájemní, podnájemní)
ad3) spolupráce s ÚP, ČSSZ, sociálním kurátorem, rodinou, přáteli, zdravotnickými zařízeními, navazujícími organizacemi
ad4) finanční gramotnost, mapování věřitelů, splátkový kalendář, vytvoření finanční rezervy,
ad5) samostatné aktivity uživatele, návštěva kina, sportovního utkání, výlet do přírody, atd.


Cílová skupina Azylového domu Nová šance

Azylový dům je určen pro:
1) muže po propuštění z výkonu trestu
2) muže bez domova – jen při volné kapacitě. Tato nepříznivá situace se vyznačuje zejména neexistencí přístřeší, nebo životem v bytových podmínkách, které ohrožují život nebo zdraví.
Poskytujeme sociální služby mužům, kteří jsou:
• starší 18 let
• fyzicky soběstační
Služby azylového domu nejsou určeny pro ty, kteří:
• vyžadují nepřetržitou péči, či jsou nesoběstační
• zdravotní stav vylučující kolektivní soužití (např. infekční onemocnění)
• potřebují bezbariérový přístup/prostor
• jsou závislí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách

Osoby, pro které je sociální služba určena, mohou být přijaty do AD i v případě, že u sebe nemají finanční hotovost na úhradu poskytované služby (viz ceník služby). 


Zásady Azylového domu Nová šance

• Respekt
  – pracovníci respektují názory uživatele, jeho způsob komunikace, i oblékání
  -je respektován jeho věk, rasa, barva pleti, jazyk, zdravotní stav, víra, sexuální orientace, náboženské a politické vyznání

• Individuální přístup
  – pracovníci zohledňují osobnostní a charakterové rysy uživatele, jsou si vědomi jeho schopností a možností v dané situaci
  – situace každého uživatele je posuzována zvlášť, je brána jako jedinečná a stejně tak se s ní i pracuje

• Zaměření na celek
  – komplexní přístup k uživateli
  – k situaci uživatele se přistupuje v širších souvislostech (minulost, přítomnost, vize do budoucnosti, individualita, schopnosti, možnosti)
  -při práci s uživatelem se využívá interních i externích zdrojů, vč. spolupráce s rodinou

• Flexibilita
  – služba se přizpůsobuje k aktuálním potřebám uživatele

• Mlčenlivost
  – pracovníci azylového domu zachovávají mlčenlivost o veškerých údajích uživatelů a zachovávají důvěrnost sdělení

• Nabídka křesťanských hodnot
  – pracovníci azylového domu nabízí uživatelům uvědomění si křesťanských hodnot a životních priorit
  – uživatelům je umožněna pravidelná účast na mši svaté
  – zajištějí odborného duchovního vedení

Rolovat nahoru