Menu Zavřeno

Program dne

Denní program na Azylovém domě Nová šance

Každý pracovní den začínáme v 7.45 hodin na azylovém domě (AD) v malé místnosti zvané „kaple“, kde se setkáváme k ranní modlitbě trvající cca 10 min. Toto setkání je pro naše klienty dobrovolné a jen na nich záleží, zda se jej účastní. Poté následuje společné sezení v kulturní místnosti. Zde je možnost si popovídat, prodiskutovat a vyřešit vzniklé a vznikající problémy. Je to doba, kdy se všichni společně domluvíme na denním rozvrhu práce i úklidu na AD. Při tomto asi cca hodinovém setkání mají všichni možnost říct, co je těší, jaké mají problémy, probereme témata, která jsou právě aktuální.

Poté začíná „dopolední program“, smysluplná práce (ergoterapie) každého jednotlivce. Všichni se pravidelně zapojují do úklidu nejen pokojů, ale i společných prostor. Pracovní terapie se odvíjí nejen dle ročního období, ale dle aktuálních potřeb v areálu i na AD. Snažíme se o to, aby se uživatelé zapojili spolu s našimi zaměstnanci do údržby celého areálu Nové šance (sekání trávy, hrabání listí, v zimních měsících příprava dřeva na topení, úklid sněhu, atd.) s ohledem na to, aby uživatelé vykonávali práci dle svého zdravotního stavu, věku a svých možností. Součástí činnosti je také údržba, menší opravy a renovace AD (malování, pomoc při rekonstrukci sprch, WC) a jejího okolí. Uživatelé navštěvují také naše dílny, dřevodílnu, kovodílnu a keramickou dílnu, kde pod vedením zkušených lektorů probíhá pracovní aktivizace. V rámci aktivit těchto dílen uživatelé vyrábějí i pomůcky pro slabozraké děti.  Nedílnou součástí našich aktivit je také chov drobného zvířectva, který je také začleněn do pracovní terapie.

V odpoledních hodinách a večer je čas na osobní věci,  praní prádla, žehlení, chystání večeře, četbu denního tisku, sledování televize, apod. Zvláště starší uživatelé využívají volné večerní chvíle k četbě knih z naší knihovny. V letních měsících často uživatelé sedí venku pod pergolou, kde prožívají společné večery, jejichž součástí bývá např. hra na kytaru, opékání špekáčků, atd. Zvláště mladší uživatelé navštěvují naši velkou sportovní místnost, kde máme pingpongový stůl, kulečník, šipky a také posilovnu s nářadím.

Práce (ergoterapie) také slouží jako prostředek k tomu, abychom se navzájem lépe poznali, spojili naše možnosti a proto plně podporujeme práci ve skupinách nebo alespoň ve dvojicích. Vytváří se nový sociální kontakt. Takto se buduje i jejich nitro, kde není nejdůležitější, co se dělá, ale jak se to dělá. Společnou činností vzniká mnoho podnětů pro diskusi i zlepšovacích nápadů. Prací klienty nejen zaměstnáváme, ale dáváme jim najevo naši důvěru i radost z dobře vykonané práce. Naši klienti se tímto učí i zodpovědnosti a vytvářejí si pracovní návyky. Jsou našimi partnery, přestože jsou jasně vymezená pravidla.

Součástí naší činností je také pomáhat různým neziskovým a charitativním organizacím. Jedna z nejvíce emotivních akcí jsou společné výlety „vozíčkářů“ z Hrabyně, kde naši uživatele již několik let dobrovolně vypomáhají.  Při těchto výletech naši uživatelé poznávají, že na tom nejsou úplně nejhůř, jak si kolikrát myslí,  a mají možnost si uvědomit, že jsou kolem nich lidé, kteří jsou úplně odkázání na pomoc druhých lidí. V současnosti vypomáháme také místnímu farnímu úřadu v Ostravě – Hrušově, Sestrám Matky Terezy, Středisku rané péče, neziskové organizaci Moment, projektu Kola pro Afriku, atd.

Rolovat nahoru