Menu Zavřeno

Projekt OPZ

Projekt OPZ byl úspěšně realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2019 a byly splněny a překročeny všechny indikátory projektu. Projekt byl vyúčtován a proběhla na něm i kontrola z Ministerstva financí ČR s výsledkem „bez závad“.

Popis projektu

Na základě koordinované výzvy č.26 projektu OPZ, vyhlášené MPSV v rámci fondů ESF, jsme za organizaci Nová šance, z.s., podali v červenci 2016 projekt s názvem: Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu.
Projekt, který jsme pečlivě a podrobně zpracovali i ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v Ostravě, byl výběrovou komisí MPSV schválen v listopadu 2016 s vysokým hodnocením 93,13 bodů ze 100 bodů možných.

Název projektu „Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu“ a jeho registrační číslo je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003878.

Zaměřil se na podporu integrace osob hlavně z cílové skupiny po výkonu trestu se zacílením na jejich integraci do společnosti, řešení dluhů, zvýšení šance jejich uplatnění na trhu práce a snížení rizika recidivy.
Navazoval na úspěšně realizovaný projekt OP LZZ „Nová šance pro osoby opouštějící vězení“ a dále rozvíjel aktivizaci osob z cílové skupiny směrem k integraci do společnosti a na trh práce.
Hlavním cílem projektu bylo budování základu úspěšné integrace směrem do společnosti, na otevřený trh práce, do zaměstnavatelských aktivit u minimálně 120 osob z CS projektu prostřednictvím navrženého programu integračních aktivit.
Projekt realizoval cíl Strategického plánu sociálního začleňování města Ostravy (SPSZ), stanovený v kapitole 5.4.4 Priorita IV.3 1.
Projekt byl realizován v období od 1.1.2017 do 31.12.2019 a jeho způsobilé náklady byly schváleny ve výši 3 814 050 Kč.

Podporovanou cílovou skupinou projektu – osoby ve výkonu trestu, po výkonu trestu a osoby bez domova.

Projekt tvoří několik skupin aktivit: příprava účastníků projektu, vzdělávací semináře s praxí, intervenční aktivity, pracovní aktivizace, posun absolventů aktivit směrem na trh práce a závěrečná příručka a závěrečná konference.

První skupina aktivit – týdenní cyklus vzdělávacích a aktivizačních seminářů (s praktickým cvičením) s tématy cyklu:
– Jak hospodařit s penězi a samostatně bydlet, hmotná nouze, financování životních potřeb
– Jak se nedostat do dluhů, řešení dluhů, právní minimum obč.zákoníku
– Prevence kriminality a problematika recidivy; trestně právní minimum
– Jak hledat a získat zaměstnání, zaměstnanecké programy, životopis,motivační nástroje
– Komunikace, spolupráce, sociální jednání a role, stereotypy, kyberšikana

Druhá skupina aktivit formou skupinové a individuální intervence navazovala na témata seminářů v těchto oblastech:
– Skupinová tématická práce se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností – soft skills
– Pracovní poradenství
– Dluhové poradenství, individuální práce v oblasti řešení dluhů

Třetí skupinou aktivit – pracovní aktivizace účastníků projektu ve cvičných dílnách, která spočívala v obnově pracovních návyků pravidelnou denní pracovní činnosti a následně v získání pracovních a řemeslných dovedností v těchto oblastech:
– cvič.dřevodílna: truhlářská, řezbářská činnost
– cvič.kovodílna: zámečnická činnost a výuka údržby
– cvič.keramická dílna: výuka a praxe v práci s keramikou

Součástí projektu byla i průběžná skupina aktivit, která zahajovala, průběžně pracovala a ukončovala aktivity účastníků projektu: Jednalo se o oslovování a získávání osob CS pro účast v projektu a jejich seznamování s projektem. Během trvání projektu se pracovalo s účastníky projektu v oblasti jejich posunu směrem na trh práce zejména ve spolupráci s ÚP a ostatními projekty. Výstupem projektu byla také praktická příručka „Podpora integrace osob po návratu z vězení“