Menu Zavřeno

Realizované projekty


Podpora Obce Šilheřovice

V roce 2021 podpořila Obec Šilheřovice činnost naší organizace Nová šance příspěvkem ve výši 20.000 Kč.


Projekt pracovní aktivizace ve cvičných dílnách

Cvičná dílna pro rozvoj pracovních kompetencí a přípravu na zaměstnání osob opouštějících vězení. Uživatelé Azylového domu Nová šance si zde obnovují pracovní návyky a vykonávají práce prospěšné azylovému domu a ostatním neziskovým organizacím v Ostravě.


Projekt byl financován z prostředků státního rozpočtu a Ministerstva spravedlnosti ČR

Pilotní projekt „PROBAČNÍ DŮM“

Záměr a cíl projektu:

1.    podpora a facilitace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody,
2.    ochrana společnosti před recidivou a bezdomovectvím. 

Probační domy jsou zařízení, která poskytují osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody komplexní odborné sociální služby, které naplní požadavek uložení omezení, či povinnosti dle § 48, odst. 4 trestního zákona.
Obsahově šlo především o sociálně terapeutické programy (v budoucnu mohou navazovat na programy zacházení uplatňované ve výkonu trestu odnětí svobody tak, aby byla zachována kontinuita práce s klientem i po propuštění), odborné poradenství v oblasti sociální, právní, dluhové i finanční, zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci, zaměstnání, ubytování, kontakt se sociálním prostředím.

Cílem pilotního projektu „Probační dům“ bylo poskytnutí navazující postpenitenciární péče po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, prevence recidivy, odborné působení v rizikových oblastech klienta, včasná pomoc prostřednictvím zajištění základních lidských potřeb (jako je vytvoření zázemí, sociální jistoty osvojení pracovních návyků, získání stabilního zaměstnání, možnost rekvalifikace, doplnění vzdělání….).

Cílová skupina:

Cílovou skupinou pro realizaci pilotního projektu „Probační dům“ byli tedy odsouzení, kteří v dané době vykonávali nepodmíněný trest odnětí svobody a v období do šesti měsíců měli možnost podat žádost o podmíněné propuštění.

• Věk od osmnácti let
• Spolupráce s probačním úředníkem (uložení dohledu probačního úředníka je nutným předpokladem zařazování  podmíněně propuštěných do pilotního projektu)
• Kladné hodnocení věznice k žádosti o podmíněné propuštění (doporučení z odborných programů a aktivit věznice, např. SARPO, programy 3Z, parolová komise -Křehká šance, doporučení institucí působících ve věznicích, např. kurátor, kaplan nebo organizací realizujících odborné programy ve věznicích)
• Odsouzený, který poskytne souhlas se zařazením do pilotního projektu Probačního domu (ochota ke spolupráci, motivace, souhlas s uloženou povinností, či omezením, souhlas s podmínkami a pravidly pilotního projektu Probačního domu)


2015-2016 PROJEKT TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO OSOBY VE VTOS, PO VTOS A OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ


Projekt byl realizován formou vzdělávacích seminářů vedených odbornými lektory, kteří už s Novou šancí spolupracovali v minulých projektech. Cyklus seminářů byl čtyřdenní, kdy se stejné osoby (posluchači jednoho cyklu seminářů) účastnily všech seminářů v daném týdnu.

Témata jednotlivých seminářů:

a) Dluhy, prevevence finančního zadlužování. Jak se nedostat do dluhu. Oddlužení.
lektor: Mgr.Kateřina Cilečková, právník a VŠ pedagog s praxí zejména v oblasti dluhové problematiky

b) Zaměstnání jako prevence zadlužování. Zaměstnání jako prevence kriminality.
lektor: Jarmila Hladilová, lektor a vedoucí referátu zprostředkování OZP na ÚP Ostrava

c) Trestně právní minimum. Prevence kriminality. Probační a mediační služba.
lektor: Mgr. Kateřina Kuchtová, lektor a vedoucí ostravského střediska PMS (příloha-osvědčení)

d) Samostatné bydlení a hospodaření s penězi jako prevence kriminality. Prevence zneužití moderních technologií.
lektor: Ing. Bc. Miroslav Panoc, vedoucí projektů a lektor v Nové šanci s dlouholetou praxí v oblasti IT technologií v softwarové firmě

Celkem předmětem tohoto projektu bylo 8 cyklů seminářů. Cykly seminářů byly organizovány měsíčně od ledna do prosince 2016 (mimo měsíce červenec a srpen), jeden cyklus vždy od úterý do pátku v době od 8.15 do 13.15 hod.
Každý lektor má ke svému semináři zpracovanou tuto dokumentaci:
–    osnova semináře
–    prezentace v PowerPointu
–    dotazník ke zjištění úrovně orientace účastníka semináře v dané problematice
Semináře probíhají ve školící a vzdělávací místnosti, vybudované a vybavené v rámci projektu OP LZZ výpočetní a audiovizuální technikou.
Na konci cyklu seminářů je absolventům vydáno „Osvědčení o absolvování“ s uvedením absolvovaných témat, časového období a textu podpory programu NAPK 3/15 MSK.


Projekt OP LZZ byl  financován z prostředků Evropského sociálního fondu a Evropské unie

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00199

Název projektu: Nová šance pro osoby opouštějící vězení

Název globálního grantu: Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Výzva č. 86 Ministerstva práce a sociálních věcí

Doba realizace:  1.1.2013 – 31.5.2015

Celková max.výše podpory grantového projektu: 2.415.149,80 Kč

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření předpokladů pro úspěšný návrat osob po výkonu trestu odnětí svobody zpět do občanské společnosti a na trh práce a tím zabránění recidivy a návratu do výkonu trestu a to prostřednictvím cíleného výchovného působení a získání teoretických a praktických znalostí a zkušeností.

Cílová skupina: Osoby po výkonu trestu odnětí svobody a to jak klienti azylového domu Nové šance, tak i klienti jiných zařízení či osoby po výkonu trestu obecně.

Projekt byl jedinečný tím, že byl realizován v azylovém domě, který se výhradně zaměřuje na osoby po výkonu trestu odnětí svobody a je zatím jediný v rámci Moravskoslezského kraje. Spolek Nová šance má více jak 20-ti leté zkušenosti s prací s danou cílovou skupinu osob v rámci pobytové služby a tyto služby neustále zkvalitňuje a inovuje.

Jedním z výstupů projektu bylo vytvoření praktického manuálu, který byl výsledkem interakce odborných lektorů a samotné cílové skupiny. Byl postaven na vzájemné výměně zkušeností a propojení praxe s teorií. Každý účastník se aktivně zapojil do tohoto procesu a jeho poznatky a zkušenosti byly konfrontovány a analyzovány s ostatními klienty a odborníky. Proto také cvičná dílna je vhodným inovujícím nástrojem pro tuto cílovou skupinu – praktická zkušenost s normální pracovní dobou, kvalita vykonané práce, dokončení zadaného úkolu a jeho vyhodnocení, trénink komunikace s vedoucím a ostatním spolupracovníky, zvládání úspěchu a neúspěchu, aj. a to v rámci pobytové služby).

Udržitelnost projektu je v případě cvičné dílny zajištěna tím, že dílna zůstane vybavena i po skončení realizace projektu a bude nadále trvale sloužit pro klienty azylového domu žadatele. Mzdové prostředky na vedoucího pracovníka dílny budou zajišťovány jak z finanční podpory města Ostravy, tak z finanční podpory MPSV, průběžně budou hledány další možné finanční zdroje (příspěvky, dary).

S využitím praktického manuálu v oblasti zvolených témat bude žadatel nadále v teoretickém a praktickém vzdělávání nových klientů pokračovat, spolu s cíleným výchovným působením na klienty. Budou připravovány další návazné vzdělávací aktivity pod odborným vedením, které budou stávající informace aktualizovat dle aktuálního vývoje a budou hledány další zdroje pro jejich financování. Tento manuál lze také po skončení projektu použít pro osoby, které u žadatele vykonávají alternativní tresty – tzv. obecně prospěšné práce (tyto osoby byly ve většině případů vícekrát ve VTOS). Dále je možné ho nabídnout ostatním azylovým zařízením či organizacím pracující mimo jiné i s obdobnými cílovými skupinami.

Přínos pro cílovou skupinu:
– zvýšení předpokladu návratu zpět do společnosti a na trh práce – větší možnost zabránění recidivě klientů
– podpora změny životního stylu a motivace začít pracovat na sobě, osobnostní rozvoj
– trénink pracovních návyků a pracovní morálky
– zlepšení pracovních dovedností v rámci údržbářských činností a práce se dřevem
– zlepšení informovanosti a praktických zkušeností
– možnost vzájemné výměny zkušeností a konfrontace s ostatními lidmi
– zlepšení komunikace mezi sebou i s okolím