Menu Zavřeno

Sociální služba

Hlavní náplní (činnosti) Nové šance je  od samotného založení v roce 1998   tzv. „Resocializace mužů po výkonu trestu a jejich návrat zpět do společnosti“.

POSLÁNÍ
Posláním Azylového domu Nová šance v Ostravě – Koblově je vytvoření zázemí k řešení nepříznivé životní situace, která vznikla u mužů po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kteří se nemají kam vrátit, nemají kde bydlet, jsou ohrožení ztrátou bydlení.
V případě volné kapacity je snahou podporovat v řešení obtíží i muže bez přístřeší.
Usilujeme o to, aby tito muži netrpěli vyloučením z většinové společnosti a nalezli své uplatnění na trhu práce i v osobním životě. Uplatňujeme a rozvíjíme mezilidské vztahy na bázi morálních, křesťanských a etických hodnot.CÍLE
Cílem služby je poskytování okamžité materiální pomoci a sociálního poradenství k podpoře uživatele v řešení jeho nepříznivé životní situace.
Učit uživatele k samostatnosti, která by vedla k postupnému začleňování do společnosti a nezávislosti na sociálních službách.
Kroky k naplnění cílů:

  1. podpora při vyhledávání zaměstnání
  2. podpora při hledání bydlení
  3. podpora při zprostředkování kontaktů v běžném životě
  4. podpora při hospodaření s financemi, řešení dluhové problematiky
  5. podpora při využití volného časuKritéria, podle kterých poznáme, že jsou cíle splněny:

ad1) orientace na trhu práce, spolupráce s ÚP, uplatnění na trhu práce, sepsání pracovní smlouvy. Získávání a upevňování pracovních návyků.
ad2) nalezení vhodného bydlení, sepsání smlouvy (nájemní, podnájemní)
ad3) spolupráce s ÚP, ČSSZ, sociálním kurátorem, rodinou, přáteli, zdravotnickými zařízeními, navazujícími organizacemi
ad4) finanční gramotnost, mapování věřitelů, splátkový kalendář, vytvoření finanční rezervy,
ad5) samostatné aktivity uživatele, stolní tenis, posilovna, šipky. kulečník, návštěva kina, sportovního utkání, výlet do přírody, atd.Cílová skupina Azylového domu Nová šance

1) muže po propuštění z výkonu trestu – kteří se nemají kam vrátit, nemají kde bydlet, jsou ohrožení ztrátou bydlení
2) muže bez domova – jen při volné kapacitě. Tato nepříznivá situace se vyznačuje zejména neexistencí přístřeší, nebo životem v bytových podmínkách, které ohrožují život nebo zdraví.
Poskytujeme sociální služby mužům, kteří jsou:
• starší 18 let
• fyzicky soběstační

Služby azylového domu nejsou určeny pro ty, kteří:

• vyžadují nepřetržitou péči, či jsou nesoběstační a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadující péči ve zdravotnických zařízeních
• zdravotní stav vylučující kolektivní soužití (např. infekční onemocnění), osoby s psychotickým onemocněním, včetně schizofrenie nebo psychickou poruchou takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pohyb v azylovém domě a mohla by ohrožovat sebe nebo své okolí
• potřebují bezbariérový přístup/prostor
• jsou závislí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách.

Osoby, pro které je sociální služba určena, mohou být přijaty do AD i v případě, že u sebe nemají finanční hotovost na úhradu poskytované služby (viz ceník služby).Zásady Azylového domu Nová šance

• Individuální přístup
  – pracovníci zohledňují osobnostní a charakterové rysy uživatele
  – s každým uživatelem se pracuje individuálně, dle jeho potřeb a schopností

• Respekt
– je respektován věk, rasa, barva pleti, jazyk, zdravotní stav, víra, sexuální orientace, náboženské a politické vyznání uživatele
– pracovníci respektují také názory uživatele a jeho způsob komunikace


• Zaměření na celek
  – komplexní přístup k uživateli
  – k situaci uživatele se přistupuje v širších souvislostech (minulost, přítomnost, vize do budoucnosti, individualita, schopnosti, možnosti)
  -při práci s uživatelem se využívá interních i externích zdrojů, vč. spolupráce s rodinou

• Flexibilita
  – služba se přizpůsobuje k aktuálním potřebám uživatele

• Nabídka křesťanských hodnot
  – pracovníci azylového domu nabízí uživatelům uvědomění si křesťanských hodnot a životních priorit
  – možnost využití zdejší kaple, v případě zájmu je uživatelům umožněna účast na mši svaté
  – zajištění odborného duchovního vedení


• Mlčenlivost
  – pracovníci azylového domu zachovávají mlčenlivost o veškerých údajích uživatelů a zachovávají důvěrnost sdělení

Místo poskytované služby: Šilheřovice 453, 711 00 Ostrava, areál bývalých kasáren
Doba poskytované služby: nepřetržitě
Kapacita azylového domu: 20 míst azylového bydlení

Cena: ubytování: 195 Kč /osoba/den